Team

Former staff

Yury Katkov, Irina Pochinok, Alexey Zlobin, Pavel Smirnov, German Vargin, Ivan Mamontov